Spracovanie osobných údajov

Účel spracovania a právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú zo strany Poštovej poisťovne, a. s. [ďalej len „poisťovňa“] spracúvané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a na účely uvedené v § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej len „zákon o poisťovníctve“]. Právnym základom spracovania osobných údajov je existencia zákonného oprávnenia na spracovanie osobných údajov a uzavretie poistnej zmluvy, ktorej účastníkom je poisťovňa a osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.

Poisťovňa má podľa § 78 zákona o poisťovníctve oprávnenie aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb spracovávať osobné údaje klientov, a to na účel identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účel uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia medzi poisťovňou a jej klientmi, na účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti poisťovne, na účel výkonu dohľadu nad poisťovňami a nad ich činnosťami a na plnenie povinností a úloh poisťovne, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Na toto spracovanie nie je potrebný súhlas klienta a poisťovňa je oprávnená požadovať poskytnutie osobných údajov na tento účel.

Poisťovňa je tiež podľa § 10 ods. 3 písm. b] zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“] oprávnená bez súhlasu spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Bez súhlasu dotknutej osoby je tiež možné podľa § 10 ods. 3 písm. g] zákona o ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov poisťovne alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov, ktoré sú získavané v procese uzatvárania poistnej zmluvy je povinné a ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie záväzkov poisťovne vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Výnimkou je uvedenie vysokoškolského alebo akademického titulu, uvedenie telefonického kontaktu a e–mailového kontaktu na poistníka [alebo osobu konajúcu v jeho mene]; poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Poisťovňa je podľa zákona o poisťovníctve povinná pri uzatváraní poistnej zmluvy v životnom poistení požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takej žiadosti vyhovieť. Uzatváranie poistnej zmluvy v životnom poistení so zachovaním anonymity klienta je poisťovňa povinná odmietnuť.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo poistného vzťahu a na dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv poisťovne a dodržiavanie povinností, ktoré sú poisťovni uložené [najmenej však po dobu, po ktorú je poisťovňa povinná uschovávať dokumentáciu k poistnej zmluve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov]. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného toku osobných údajov do členských krajín Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Spracovanie osobných údajov zmluvnými partnermi poisťovne

V niektorých prípadoch využíva poisťovňa aj služby zmluvných partnerov, pri ktorých je nevyhnutné spracovanie osobných údajov. Ide napríklad o zabezpečenie tlačových služieb, poštovú prepravu, zabezpečenie telefonickej informačnej služby, alebo poskytovanie asistenčných služieb súvisiacich s poistením. V týchto prípadoch v súlade so zákonom  o ochrane osobných údajov poisťovňa poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním osobných údajov v mene poisťovne. Poisťovňa pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov oznamujeme klientom, že poisťovňa poverila spracúvaním osobných údajov klientov:

1) spoločnosť Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, na účel:

a) vykonávania telefonickej informačnej služby [call centra] pre klientov poisťovne,
b) spracovania šekových poukážok pri výplatách poistných plnení a pri výplatách preplatkov na poistnom,

c) vykonávania finančného sprostredkovania a uzavierania poistných zmlúv v mene poisťovne; finančné sprostredkovanie ako podriadení finanční agenti spoločnosti Poštová banka, a.s., vykonávajú aj spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, a MediaCall, s.r.o., Špitálska 885/2a, 190 00 Praha, Česká republika, IČO: 241 98 013;

2) spoločnosť Cromwell, a. s., Lamačská cesta 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746, na účel zabezpečenia tlačových služieb, spracovania a zasielania korešpondencie zasielanej klientom;

3) spoločnosť DDM-CAR, a. s., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 35 861 789, na účel výkonu prvotných technických úkonov pri likvidácií nahlásených škodových udalostí a za účelom identifikácie klientov v zmysle požiadaviek zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu;

4) spoločnosť AXA-ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 256 95 215, na účel výkonu prvotných technických úkonov pri likvidácií nahlásených škodových udalostí a za účelom identifikácie klientov v zmysle požiadaviek zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu;

5) spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 256 22 871, na zabezpečenie asistencie klientom v prípade poistnej udalosti v rámci cestovného poistenia, na výkon likvidácie poistnej udalosti v rámci cestovného poistenia a na zabezpečenie asistenčných služieb poskytovaných ako benefit v produktoch životného poistenia a poistenia bývania;

6) spoločnosť AIS Software, a.s., Provazníkova 84, 613 00 Brno, Česká republika, IČO: 607 445 11, na účel zabezpečenia údržby, technickej podpory a rozvoja softwarových produktov v produkčnom systéme poisťovne;

7) spoločnosť R Collectors s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 874 334, na zabezpečenie správy pohľadávok a ich vymáhania v mene poisťovne;

8) spoločnosť PB PARTNER, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013, na vykonávanie finančného sprostredkovania a uzavieranie poistných zmlúv v mene poisťovne;

9) spoločnosť Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322, na vykonávanie finančného sprostredkovania;

10) zmluvný lekár poisťovne MUDr. Dávid Šapijevský, Šamorín, na účel spolupráce pri posudzovaní zdravotného stavu potenciálnych klientov resp. klientov poisťovne, prípadne klientov poisťovne resp. iných osôb, u ktorých došlo ku škodám na zdraví.

V súvislosti so zaistením môžu byť osobné údaje spracované aj príslušným zaisťovateľom:

1)   spoločnosťou AGA International SA, so sídlom: 37 rue Taitbout, 75009 Paríž, Francúzska republika v prípade produktov cestovného poistenia,

2)   spoločnosťou SCOR Global Life SE, 5, avenue Kléber, 75795 Paris Cedex 16, Francúzska republika v prípade produktov životného poistenia,

3)   spoločnosťou SCOR Global P&C, 5, avenue Kléber, 75795 Paris Cedex 16, Francúzska republika a spoločnosťou Hannover Rückversicherung AG, Karl-Wiechert-Allee 50, 30625 Hannover, Spolková republika Nemecko.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba od poisťovne požadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované, informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.