Každý nečakaný úraz dieťaťa spôsobí rodičom psychickú aj finančnú ujmu. Finančnú záťaž a nečakané výdavky spôsobené úrazom dieťaťa vám pomôžeme prekonať naším cenovo dostupným a komplexným poistením.

Výhody nášho detského poistenia:

  • kvalitná poistná ochrana s voľbou výšky poistnej sumy
  • garantovaná výška dohodnutej poistnej sumy pri dožití (500 až 1 000 €)
  • menšia finančná záťaž pre rodinu pri mesačnom platení poistného
  • platné na celom svete
  • trvalé následky úrazu s rastúcim plnením až do výšky 50 000 €
  • denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa vo výške 5 € za každý deň liečenia (pri splnení liečby dlhšej ako dva týždne)
  • hospitalizácia následkom úrazu od 2. dňa pobytu dieťaťa v nemocnici vo výške 10 € za každý deň pobytu
  • odškodné od 50 € do 150 € pri zlomeninách kostí a popáleninách dieťaťa

Poistná doba
5 rokov6 rokov7 rokov8 rokov9 rokov10 rokov
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia sa konca poistenia - poistná suma
500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 1 000€
Poistenie smrti následkom úrazu - poistná suma
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€

Poistenie trvalých následkov úrazu s rastúcim plnením
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 1% do 20 % vrátane
[plnenie od 100 € do 2 000 €]
10 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 21% do 40 % vrátane
[plnenie od 4 200 € do 8 000 €]
20 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 41% do 60 % vrátane
[plnenie od 12 300 € do 18 000 €]
30 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 61% do 80 % vrátane
[plnenie od 24 400 € do 32 000 €]
40 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 81% do 100 % vrátane
[plnenie od 40 500 € do 50 000 €]
50 000 €

Poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu
denná dávka od 1. dňa pri splnení minimálneho počtu 15 dní nevyhnutného liečenia úrazu poisteného 5 €/deň

Poistenie hospitalizácie následkom úrazu
denná dávka od 2. dňa
10 €/deň

Poistenie pre prípad zlomenín
poistná suma pre zlomeniny krátkych kostí 50 €
poistná suma pre zlomeniny plochých kostí 100 €
poistná suma pre zlomeniny dlhých kostí 150 €

Poistenie pre prípad popálenín
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 5 % až 9 % povrchu tela 50 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 10 % až 19 % povrchu tela 100 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 20 % a viac povrchu tela 150 €

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.