Životné poistenie Mozaika

Komplexný životný program, ktorý vám umožňuje vyskladať si vlastnú mozaiku životného poistenia. Podľa vlastných preferencií si vyberiete riziká, ktoré môžu váš život skomplikovať, zároveň vám ponúka možnosť spojiť krytie rizík s investovaním.

O poistení

 • Kladiete si otázku, kto bude splácať vašu hypotéku, keď to nebudete môcť robiť vy? Chcete si udržať životný štandard pri nepredvídateľných udalostiach? Máme pre vás poistný variant Mozaiky.
 • Ak si zároveň chcete vytvoriť aj finančnú rezervu alebo si zabezpečiť starobu, odporúčame vám investičný variant Mozaiky.

Základom Mozaiky  je kvalitná poistná ochrana, ktorá zmierni finančný dopad neočakávaných životných udalostí (napr. úmrtie, úraz a jeho následky, pracovná neschopnosť, hospitalizácia). 

Pre koho je Mozaika určená?

 • deti a dospelé osoby so vstupným vekom od 0 do 65 rokov,
 • spolu s osobou vo veku od 15 rokov je možné v jednej poistnej zmluve poistiť až 3 deti vo veku do 14 rokov.

Poistný variant Mozaiky

Základom tohto variantu je Poistenie pre prípad úmrtia, pričom poistnú ochranu si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení – vyberte si podľa vlastného uváženia a potrieb.

Poistný variant je pre vás ako stvorený, ak chcete:

 • predovšetkým zabezpečiť seba a najbližšie osoby v podobe krytia rizík,
 • dočasne kryť spotrebný úver, hypotéku alebo iný úverový produkt.

Aké sú výhody tohto variantu?

 • môžete si zvoliť konštantnú alebo lineárne klesajúcu poistnú sumu pre prípad úmrtia, ktorú vám garantujeme počas celého trvania poistenia,
 • poistiť sa môžete na dobu od 5 rokov,
 • budete mať nižšiu cenu poistenia, teda poistné, oproti poistným produktom so sporivou zložkou,
 • poistné plnenie vám štát nezdaní a nepodlieha dedičskému konaniu.

Investičný variant Mozaiky

Základom tohto variantu je Poistenie pre prípad úmrtia spojené s investičným fondom, pričom poistnú ochranu si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení – vyberte si podľa vlastného uváženia a potrieb.

Investičný variant je pre vás ako stvorený, ak chcete:

 • spojiť poistenie rizík s investovaním do fondov,
 • voľne nakladať s nasporenými finančnými prostriedkami,
 • sami sa podieľať na výbere spôsobu investovania,
 • mať možnosť vyššieho zhodnotenia svojich peňazí pri vyššej miere investičného rizika,
 • zabezpečiť seba a najbližšie osoby v podobe krytia rizík.

Aké sú výhody tohto variantu?

 • podľa svojich potrieb si vyberiete výšku poistného krytia aj poistného,
 • výber investičnej stratégie je iba na vás - máme riešenie pre konzervatívnych aj pre odvážnych investorov (možnosti investovania), 
 • min. poistná doba je 10 rokov,
 • počas poistnej doby môžete meniť výšku poistného krytia, výšku poistného aj investičnú stratégiu a presúvať podielové jednotky z jedného fondu do druhého podľa svojho želania,
 • môžete platiť mimoriadne poistené a realizovať mimoriadne výbery z investičnej zložky,
 • získate bonus vo výške 1 % z každého zaplateného bežného poistného po treťom poistnom roku, vyplatený na konci poistnej doby,
 • poistné plnenie (pre prípad úmrtia a z pripoistení) sa nezdaňuje a nepodlieha dedičskému konaniu.

Čo by ste mali pri „skladaní“ životného poistenia Mozaika zohľadniť:

 1. výšku poistnej sumy hlavného poistenia
  • odporúčame aspoň vo výške ročného príjmu, ktorý pokrýva ročné náklady na finančné zabezpečenie rodiny,
  • odporúčame do výšky, ktorá zahŕňa finančné záväzky, akými sú splátky pôžičky, lízingu či hypotéky.
 2. výšku poistného (ceny za poistenie)
  • odporúčame do takej výšky, ktorá je pre vás prijateľná z hľadiska pravidelných, napr. mesačných platieb.
 3. mieru investičného rizika a očakávané zhodnotenie
  • fondy s vyšším zhodnotením spravidla charakterizuje vyššie investičné riziko a naopak,
  • s investovaním do podielových fondov je spojené riziko, cena ich podielových jednotiek poisťovňou nie je garantovaná,
  • doterajší výnos podielových fondov nie je zárukou ich budúcich výnosov.

Možnosti investovania

 • Konzervatívna stratégia - ak očakávate nižší, ale istejší predpokladaný výnos.

Zloženie fondov

Konzervatívne portfólio o.p.f.

70 %

Krátkodobý dlhopisový  o.p.f. KORUNA

20 %

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

10 %

 • Vyvážená stratégia - ak uprednostňujete „strednú cestu“ v investovaní - očakávajú vyšší výnos s akceptovaním mierne vyššej miery rizika.

Zloženie fondov

Vyvážené portfólio o.p.f.

50 %

EUROFOND o.p.f.

20 %

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

30 %

 • Dynamická stratégia - ak očakávate najvyšší výnos pri vyššej miere rizika.

Zloženie fondov

Dynamické portfólio o.p.f.

50 %

EUROFOND o.p.f.

30 %

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

20 %

Na výber máte nasledovné pripoistenia

Poistenie pre prípad úrazu:

 • úmrtie následkom úrazu (u nás navyše dvojnásobné plnenie v prípade smrti následkom dopravnej nehody),
 • trvalé následky úrazu (na výber máte lineárne alebo progresívne plnenie),
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní).

Poistenie pre prípad choroby:

 • kritická choroba (pokrytie až 17 diagnóz a operácií).

Poistenie pre prípad trvalého výpadku príjmu:

 • invalidita následkom úrazu,
 • invalidita následkom choroby alebo úrazu,
 • oslobodenie od platenia poistného za hlavné poistenie z dôvodu invalidity poisteného.

Poistenie pre prípad dočasného výpadku príjmu:

 • práceneschopnosť následkom choroby alebo úrazu (s plnením od 15. dňa práceneschopnosti),
 • hospitalizácia následkom úrazu,
 • hospitalizácia následkom choroby, úrazu alebo tehotenstva.

Poistenie pre prípad úrazu dieťaťa:

 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením,
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní)
 • hospitalizácia následkom úrazu,
 • úmrtie následkom úrazu.