Eliminujme riziká, ktoré ohrozujú naše bývanie

Zabezpečenie vlastného bývania podľa našich predstáv stojí každého z nás nemalé úsilie a značné finančné prostriedky. Preto stojí za zváženie eliminovať riziká, ktoré naše bývanie ohrozujú najviac. Pohodlie bývania závisí aj od vedomia, že sme pre jeho bezpečnosť urobili všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach.

Niektoré riziká eliminovať nevieme. Vieme však eliminovať ich následky. Hovoríme o katastrofických udalostiach, ako sú napr. povodne, záplavy, krupobitie, víchrica, úder blesku a pod. Po ich vzniku je dôležité udržať si ekonomickú stabilitu a zvládnuť nečakané finančné výdavky, ktoré súvisia s odstránením následkov takejto udalosti. Následky katastrofických udalostí môžu byť značné. Stačí si predstaviť výdavky na postavenie nového domu, kúpu nového bytu alebo na opravu strechy, výmenu elektrických rozvodov, vysušenie, dezinfekciu a vymaľovanie bytu či náhradu škody, ktorú spôsobíme inej osobe na jej majetku, živote alebo zdraví.

Poistenie je najlacnejší spôsob ochrany pred nepredvídateľnými stratami na vašom majetku alebo majetku iných osôb. Napriek tomu ho nie všetci využívajú.

Poistenie bývania PostDom so sebou nesie množstvo výhod. Poistiť si môžete nehnuteľný majetok – rodinný dom, byt alebo rekreačnú stavbu vo výstavbe a v užívaní. Pritom nie je potrebné poisťovni nahlasovať zmenu zo štádia vo výstavbe do štádia v užívaní a naopak.

Súčasťou poistenia nehnuteľnosti je aj poistenie nezabudovaného stavebného materiálu a poistenie sklenených výplní jej okien, dverí a vnútorných zábradlí. Je možné k nehnuteľnosti pripoistiť vedľajšie stavby alebo nebytové priestory. Ďalej si môže klient poistiť aj hnuteľný majetok – veci v domácnosti, t. j. súbor zariadenia a vybavenia patriaceho príslušníkom domácnosti vrátane zabudovaného nábytku a zabudovaných elektrospotrebičov.

Už základné krytie Poistenia bývania PostDom okrem katastrofických udalostí pokrýva aj následky požiaru, výbuchu, úniku vody z vodovodných a kanalizačných potrubí alebo z vykurovacieho systému, pádu alebo nárazu vozidla, lietajúcich telies, stromov alebo stožiarov a krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Pripoistiť možno riziko vandalizmu, skratu alebo prepätia na elektrických zariadeniach stavebných súčastí nehnuteľnosti a elektrospotrebičoch domácnosti.

V cene poistenia je okrem poistenia majetku automaticky zahrnuté aj poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jednotlivými členmi domácnosti.

Poštová poisťovňa po dohode hradí navyše aj primerané náklady na náhradné ubytovanie a uskladnenie vecí domácnosti, ak sa poistená nehnuteľnosť stane po katastrofickej udalosti neobývateľná. Toto poistenie poskytuje klientovi tiež automatickú ochranu poistnej hodnoty poistenej nehnuteľnosti pred infláciou.

Ak klient požaduje poistiť nehnuteľný majetok spolu s poistením vecí domácnosti, odporúčame obe poistenia realizovať vždy v tej istej poisťovni. Okrem kompatibility poistného krytia svojho majetku získa klient aj cenové zvýhodnenie v podobe výraznej zľavy. Výrazné cenové zvýhodnenie získa aj v prípade, ak svoju nehnuteľnosť poistí prostredníctvom tej istej banky, ktorá mu poskytla úver na bývanie. V prípade Poistenia bývania PostDom môže takto klient získať sumárnu zľavu vo výške až 35 % z ročného poistného.

K uzatvoreniu poistnej zmluvy je potrebné poznať niekoľko základných údajov o nehnuteľnosti. Pri poistení rodinného domu a rekreačnej stavby je to napr. údaj o zastavanej ploche, podpivničení a počte obytných podlaží, príp. o materiáli, z akého je dom alebo rekreačná stavba postavená. V prípade bytu ide zase o údaje o podlahovej ploche vrátane pivnice, o polohe jeho umiestnenia v rámci Slovenska, o jeho obývanosti počas roka a pod.

Uzatvorené poistenie sa začína od dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy alebo neskôr, podľa potrieb klienta. Od tohto dňa je pokoj a pohodlie bývania každého z nás o čosi väčšie.

Viac o Poistení bývania PostDom nájdete na:
http://www.ppabk.sk/produkty/byvanie/poistenie-byvania-postdom/