Najdôležitejšie informácie súvisiace s koronavírusom pre klientov Poštovej poisťovne

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, sme pre Vás v Poštovej poisťovni (ďalej len „poisťovňa“) pripravili: 

 • • sumár najdôležitejších informácií ohľadom poistných produktov
 • • prehľad najčastejších otázokktoré ste nám adresovali

 • 21.04.2020
 • Blog
 • -
 • 2 min čítania

Sumár poistného krytia v prípade ochorenia COVID-19

Poisťovňa vo svojich produktoch nemá všeobecnú výluku na pandémie, epidémie alebo infekčné ochorenia (okrem HIV), preto plní aj za poistné udalosti vzniknuté v dôsledku choroby COVID-19 (najmä úmrtie, pracovná neschopnosť a hospitalizácia). Poisťovňa však štandardne podľa konkrétnych poistných podmienok môže krátiť poistné plnenie (max. do 50 %), ak by bolo preukázané, že poistený pri liečení nedodržoval rady a odporúčania lekára, alebo by konal v rozpore s právnymi predpismi (nedodržanie karantény, iné vážne porušenia). Poisťovňa v prípade rizika pracovnej neschopnosti kryje, na rozdiel od niektorých konkurenčných poisťovní, aj karanténnu PN (max. 14 dní) a nekryje OČR (v prípade OČR totiž nejde o PN v dôsledku choroby alebo úrazu poisteného).

Prehľad Vašich najčastejších otázok v súvislosti s ochorením COVID-19

1. Je v rámci životných poistení poisťovne kryté ochorenie súvisiace s pandémiou koronavírusu?

Všetky produkty životného poistenia poisťovne kryjú poistné udalosti súvisiace s ochorením COVID-19, a to v rozsahu príslušných poistných podmienok. Poisťovňa nemá v poistných podmienkach vylúčené udalosti súvisiace s pandémiou, epidémiou alebo infekčnými ochoreniami (okrem HIV).

2. Z ktorých poistení/pripoistení a kedy mi vzniká nárok na poistné plnenie v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19? 

V súčasnosti predpokladáme poistné udalosti z dôvodu COVID-19 pri nasledovných poisteniach:

 • Životné poistenie Mozaika / Kapitálové životné poistenie Klasik plus/ Investičné životné poistenie
 • • Poistenie pre prípad smrti
 • • Poistenie hospitalizácie následkom choroby, úrazu alebo tehotenstva – plnenie od 2. dňa hospitalizácie
 • • Poistenie práceneschopnosti následkom choroby alebo úrazu – plnenie od 15. dňa PN (alebo od 8. dňa pri starších typoch poistenia, kde sa dala zvoliť aj táto podoba poistného krytia)
 • Životné poistenie Užitočná poistka / Poistenie pohrebných nákladov / Detské poistenie pre nezbedníkov / Úrazové poistenie Plus (predávané len na Slovenskej pošte) Poistenie pre prípad smrti)
 • Poistenie schopnosti splácať úver / úver na bývanie
 • • Poistenie pre prípad smrti
 • • Poistenie práceneschopnosti následkom choroby alebo úrazu – plnenie od 60. dňa PN
 • Poistenie platieb / SIPO poistenie (predávané pôvodne len na Slovenskej pošte)
 • • Poistenie práceneschopnosti následkom choroby alebo úrazu – plnenie od 60. dňa PN

Poisťovňa pri riešení poistnej udalosti postupuje v súlade s poistnými podmienkami daného poistenia.

3. Poskytuje mi poisťovňa krytie aj pri práceneschopnosti z dôvodu 14-dňovej karantény?

Áno, poisťovňa poskytuje krytie aj pri PN z dôvodu karantény nariadenej Úradom verejného zdravotníctva (diagnóza U07.2 - podozrenie na COVID-19). V tomto prípade poisťovňa postupuje, rozdielne od niektorých konkurenčných poisťovní, vo Váš prospech , pretože skutočnou príčinou PN nie je ochorenie podľa VPP, ale len preventívne opatrenie. Poisťovňa Vám poskytne plnenie od dňa dojednaného v poistnej zmluve. V prípade, že Vám  počas 14-dňovej „karanténnej PN“ bude diagnostikované ochorenie COVID-19 (diagnóza U07.1), poisťovňa to bude považovať za jednu poistnú udalosť a do prípadného poistného plnenia za PN zahrnie aj obdobie zo 14-dňovej karantény, počas ktorej ste ešte nemali  ochorenie COVID-19.

4. Ak budem PN z dôvodu COVID-19 alebo zomriem na toto ochorenie, a poistil som sa až v čase pandémie, bude mne alebo pozostalým  poskytnuté plnenie? 

Áno,  bude poskytnuté plnenie, ak Vám ochorenie COVID-19 vzniklo/ bolo diagnostikované až po dátume začiatku poistenia a neboli ste  pred začiatkom poistenia  v karanténe z podozrenia na toto ochorenie. Zároveň pri poistení hospitalizácie a práceneschopnosti z dôvodu choroby sa uplatňuje čakacia doba od začiatku poistenia, počas ktorej hospitalizácia, resp. PN sa nepovažuje za poistnú udalosť. V životnom poistení Mozaika pri PN a hospitalizácii je čakacia doba 2 mesiace pre prípad choroby; v Poistení schopnosti splácať úver / úver na bývanie čakacia doba pri PN je 30 dní od začiatku poistenia.

5. Je kryté v rámci poistenia kritickej choroby v Životnom poistení Mozaika aj ochorenie COVID-19?

Diagnostikovaním ochorenia COVID-19 nevzniká nárok na poistné plnenie z poistenia kritických chorôb. Nárok na poistné plnenie však vzniká, ak sa ochorenie spôsobené koronavírusom rozvinie do niektorého kritického ochorenia, ktoré je poistením kryté (napr. infarkt myokardu).

6. Ak v súvislosti  s COVID-19 budem  prepustený z práce (z organizačných dôvodov) a mám poistený úver Poštovej banky z minulosti, bude poisťovňa plniť v prípade Poistenia schopnosti splácať úver z rizika strata zamestnania a následná nezamestnanosť? Čo v prípade, ak si úver zoberiem teraz, budem mať rovnako krytú nezamestnanosť z tohto dôvodu?

Áno, poisťovňa poskytne plnenie (aj pri starých aj nových poistených úveroch) aj v prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti z dôvodov uvedených v poistných podmienkach (napr. z organizačných dôvodov v súvislosti s COVID-19), ak dôjde k strate zamestnania po skončení 90 dňovej čakacej doby od začiatku poistenia a nezamestnanosť (od registrovania na úrade práce) trvá nepretržite minimálne 60 kalendárnych dní.  

Poisťovňa Vám však neposkytne poistné plnenie pri strate zamestnania, ktorá bola klientovi predbežne oznámená zamestnávateľom pred začiatkom poistenia alebo ku ktorej dôjde na základe právnej skutočnosti, ktorá nastala pred začiatkom poistenia.

Pozor na tieto a ďalšie lehoty uvedené v príslušných poistných podmienkach.

7. Spadá OČR do poistného krytia z rizika pracovnej neschopnosti?

Nie. Riziko pracovnej neschopnosti je totiž určené na krytie výpadku príjmu pri vzniku pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby alebo úrazu poisteného (nie rodinného príslušníka).

8. Ako sa v životnom poistení posudzuje riziko úmrtia, resp. PN, ak  v čase pandémie cestujem do zahraničia (napr. kamionisti)?

Tieto povolené „služobné“ cesty do zahraničia nemajú vplyv na poistné plnenie zo životného poistenia.

9. Ako môžem  nahlásiť poistnú udalosť súvisiacu s koronavírusom počas tejto pandémie?

Poistnú udalosť môže oznámiť ktokoľvek, nielen poistník alebo poistený:

 • poštou na adresu poisťovne,
 • e-mailom na adresu skodyosoby@postpo.sk,
 • osobne u zamestnanca pobočky / PFS (odovzdaním vyplneného oznámenia poistnej udalosti).

Pre začatie likvidácie v poisťovni je potrebné vždy poslať originál alebo sken vyplneného a podpísaného tlačiva Oznámenie poistnej udalosti a ďalších príloh podľa typu poistnej udalosti. V prípade, že príloha k oznámeniu poistnej udalosti nebude potvrdená lekárom poisteného, je potrebné priložiť všetky lekárske správy, nálezy o priebehu liečby od začiatku až do konca; samozrejme pri poistnej udalosti PN aj doklad o dočasnej PN.

Tlačivá na oznámenie poistných udalostí sú k dispozícii na internetovej stránke poisťovne: www.postovapoistovna.sk v časti (vpravo hore na stránke) „Nahlásenie poistnej udalosti“ alebo „Dokumenty na stiahnutie“.

Ak potrebujete pomoc pri vyplnení jednotlivých tlačív, môžete sa obrátiť na infolinku  +421 2 3300 0031.