Poistenie pohrebných nákladov

Poštová poisťovňa ponúka svojim klientom najdostupnejší nástroj na zmiernenie finančných nákladov pri náhlej udalosti, akou je úmrtie poisteného prostredníctvom produktu Poistenie pohrebných nákladov. Toto životné poistenie, ktoré je dlhodobo najobľúbenejším individuálnym produktom našej poisťovne, zabezpečí, že peniaze na pohreb už nemusíte skrývať pod vankúšom.

Poistenie pohrebných nákladov kryje jedinú udalosť a tou je smrť poisteného. Toto jednoduché poistenie si doposiaľ zvolilo už viac ako 30 000 klientov. V prvom roku trvania poistenia kryje poisťovňa úmrtie následkom úrazu (v prípade úmrtia v dôsledku choroby plní len vo forme vrátenia zaplateného poistného). V nasledujúcich rokoch trvania poistenia už poisťovňa kryje úmrtie z akýchkoľvek príčin (aj následkom choroby, ktorá je štatisticky oveľa častejšia).

Poistenie si môžete prispôsobiť svojim požiadavkám a potrebám, ako aj svojej finančnej situácii. Môžete si zvoliť jednu zo siedmich poistných súm (2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €) a tiež frekvenciu platenia poistného (mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné platenie poistného). Výška poistného, ako aj dĺžka platenia poistného sú vypočítané na základe kombinácie vášho vstupného veku a zvolenej poistnej sumy. Dĺžka platenia poistného je skrátená, poistné platíte v závislosti od vstupného veku 5 až 20 rokov, pričom poistenie trvá doživotne aj po ukončení platenia poistného.

Na uzatvorenie poistenia môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky alebo ktorékoľvek pracovisko Slovenskej pošty. Stačí vám pritom iba občiansky preukaz. Poistenie je určené pre klientov vo veku 25 až 70 rokov, ktorí nie sú aktuálne práceneschopní, pripútaní na lôžko, v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ktorí odpovedia NIE na ďalšie 3 otázky o zdravotnom stave. Poistenie si takto môžete uzatvoriť bez zdravotných prehliadok a akýchkoľvek prirážok za zamestnanie alebo zdravotný stav.

V poistení pohrebných nákladov si môžete sami zvoliť jednu alebo viac oprávnených osôb, ktorým najviac dôverujete a ktorým bude v prípade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie. Toto plnenie sa nezdaňuje a nevstupuje ani do dedičského konania, čo značne urýchľuje prístup oprávnenej osoby k prostriedkom na úhradu nákladov spojených s pohrebom. Poistenie pohrebných nákladov je platné na celom svete.

Poisťovňa neskúma účel, na ktorý sú využité finančné prostriedky z poistného plnenia. Taktiež nepožadujeme dokladovanie bločkov ani faktúr na vyplatenie poistného plnenia. Chápeme, že úmrtie v rodine je náhlou a  neočakávanou udalosťou, a preto sa vždy snažíme bezodkladne vyplatiť poistné plnenie, na ktoré majú klienti nárok. Príbuzní tak majú peniaze k dispozícii čo najrýchlejšie a môžu ich tak použiť na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom, kúpou náhrobného kameňa a pod.

Prečítejte si viac o poistení pohrebných nákladov.