Poskytovanie produktu Poistenie platieb k osobným účtom sa končí. Dokedy máte nárok na poistné plnenie v prípade PN?

Kvôli pandémii a prijatým opatreniam na zamedzenie šírenia choroby COVID-19 narástol počet ľudí, ktorí v súčasnosti čerpajú PN. Poštová banka však v uplynulých týždňoch informovala svojich klientov, že od 1. júna 2020 na základe dohody medzi Poštovou bankou a Poštovou poisťovňou ukončuje Poistenie platieb. Poistenie platieb ako doplnková služba k osobnému účtu kryje výpadok príjmu v dôsledku práceneschopnosti v trvaní min. 60 dní. V súvislosti s tým vzniklo pár nejasností na strane klientov, ktoré by sme radi uviedli na pravú mieru.

  • 15.04.2020
  • Blog
  • -
  • 1 min čítania

V prvom rade by sme radi vyvrátili domnienky, že rušenie produktu súvisí s aktuálnou situáciou. Toto rozhodnutie bolo prijaté už koncom roku 2019, a teda dávno pred vypuknutím pandémie, ale technicky je možné ukončenie tohto poistenia realizovať až k 1.6.2020. Banka predaj tohto produktu ukončila však už skôr, a to k 1.3.2020, čo bolo zverejnené aj v cenníku poplatkov od 1.3.2020, uverejnenom už 1.1.2020. 

 

Legislatíva nám ukladá povinnosť poslať oznámenie o zrušení produktu dva mesiace pred termínom jeho definitívneho vypnutia. To však nemá žiadny vplyv na poistné udalosti, ktoré vzniknú odo dňa doručenia oznámenia o ukončení poistenia klientovi, až ku dňu, kedy sa reálne dané poistenie končí.

 

Poistené krytie z poistenia sa na klienta vzťahuje do 31.05.2020 vrátane, tzn. uplatniť si nárok na poistné plnenie môže klient v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti len do tohto termínu (teda k vzniku pracovnej neschopnosti). 

Od 01.06.2020 už neplatí poistné krytie a tak klientovi už nevznikne nárok na poistné plnenie, ak k udalosti pracovnej neschopnosti došlo už po skončení trvania poistenia (teda až po zániku poistenia). 

 

Posledné náklady na poistenie budú zúčtované automaticky z účtu majiteľa účtu začiatkom mesiaca jún 2020.