Nahlásenie poistnej udalosti

Ak sa vám niečo prihodí, dajte nám čo najskôr vedieť.

Poistná udalosť a asistenčné služby

Vznik poistnej udalosti nám čo najskôr oznámte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

telefonicky na čísle
+ 421 2 3300 0031 

faxom na čísle

+ 421 2 5960 8155

e-mailom na adresu
skodymajetok@postpo.sk (poistenie majetku)
skodyosoby@postpo.sk (Životné poistenie Mozaika, Detské poistenie pre nezbedníkov, Úrazové poistenie Plus)

písomne na adresu poisťovne:
Poštová poisťovňa, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Telefonické oznámenie udalosti slúži len na zaevidovanie škodovej udalosti (a objednanie obhliadky majetkovej škody), ale nenahrádza písomné oznámenie na tlačive poisťovne. Pre každú oznámenú udalosť treba vyplniť príslušné tlačivo oznámenia podľa druhu škodovej udalosti a podpísané ho doručiť poisťovni.

Odporúčania

  • poistnú udalosť nám oznámte bezprostredne po jej vzniku
  • pri podozrení zo spáchania trestného činu to oznámte aj polícii a s odstraňovaním následkov počkajte až do jej príchodu
  • s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci počkajte až do vykonania obhliadky technikom poisťovne. Ak je zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné s týmito zásahmi začať, zaobstarajte si preukázateľnú dokumentáciu o vzniku a rozsahu škody (napr. fotografie, svedkovia)
  • dbajte, aby sa rozsah a následky poistnej udalosti nezväčšovali

Tlačivá

Typ Názov dokumentu
Poistenie osobných vecí
Oznámenie škodovej udalosti
Cestovné poistenie
Oznámenie škodovej udalosti
Poistenie majetku
Oznámenie škodovej udalosti – krádež, lúpežné prepadnutie, vandalizmus
Oznámenie škodovej udalosti – zodpovednosť za škodu
Oznámenie škodovej udalosti – živelná udalosť, skrat alebo prepätie elektromotora
Životné poistenie Užitočná poistka
Oznámenie poistnej udalosti – úmrtie
Poistenie pohrebných nákladov
Oznámenie poistnej udalosti – úmrtie
Poistenie schopnosti splácať úver
Oznámenie poistnej udalosti – invalidita
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť
Oznámenie poistnej udalosti – strata zamestnania a následná nezamestnanosť
Oznámenie poistnej udalosti – úmrtie
Poistenie platieb
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť
Životné poistenie
Oznámenie poistnej udalosti – hospitalizácia
Oznámenie poistnej udalosti – invalidita
Oznámenie poistnej udalosti – kritická choroba
Oznámenie poistnej udalosti – práceneshopnosť
Oznámenie poistnej udalosti – trvalé následky úrazu
Oznámenie poistnej udalosti – úmrtie
Oznámenie poistnej udalosti – úraz
SIPO poistenie
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť
Oznámenie poistnej udalosti – strata zamestnania a následná nezamestnanosť
SIPO poistenie PLUS
Oznámenie poistnej udalosti strata zamestnania a následná nezamestnanosť
Oznámenie poistnej udalosti pracovná neschopnosť následkom úrazu invalidita následkom úrazu
Úrazové poistenie Plus
Oznámenie poistnej udalosti umrtie Úrazové poistenie Plus
Oznamenie poistnej udalosti uraz ZP
Oznámenie poistnej udalosti trvalé následky ZP
Oznámenie poistnej udalosti hospitalizácia
Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie
Oznámenie poistnej udalosti Pracovná neschopnosť
Oznamenie poistnej udalosti Invalidita
Oznámenie poistnej udalosti Umrtie