História Poštovej poisťovne

1940

História poisťovne TATRA sa začala písať v roku 1940, kedy bola v Bratislave založená Tatra poisťujúca účastinná spoločnosť.

1945

Do roku 1945 bola najväčšou poisťovňou na území Slovenského štátu. Na začiatku svojej činnosti ponúkala len poistenie proti škodám spôsobených požiarom a bleskom a čo bolo zaujímavé, už vtedy sa poisťovalo na pomerne vysoké poistné sumy. Neskôr pribudli ďalšie živelné riziká, ktoré najčastejšie ohrozujú majetok, a to povodeň a víchrica.

1995

Poisťovňa TATRA bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22. 9. 1995 a zápisom do obchodného registra v októbri 1995. Licencia na poisťovacie služby jej bola udelená Ministerstvom financií SR v júni 1996 a poisťovacie služby začala poskytovať v septembri 1996.

2008

V máji 2008 získala 100 %-ný podiel akcií Poisťovne TATRA Poštová banka, a. s. Touto kúpou sa poisťovňa stala členom skupiny Poštová banka. V súlade s víziou skupiny „byť lídrom v poskytovaní základných finančných služieb v malých mestách a dedinách“ pripravuje poisťovňa významné zmeny vo svojom ďalšom strategickom smerovaní.

S účinnosťou od 14. 06. 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky, a. s. Nové obchodné meno vyjadruje zmenu v akcionárskej štruktúre, na základe ktorej sa spoločnosť zaradila do skupiny Poštová banka.

2015

S účinnosťou od 18. 5. 2015 zmenila poisťovňa svoje obchodné meno. Nové obchodné meno je Poštová poisťovňa, a. s.

2020

11.12.2020 dohoda Poštovej banky, Slovenskej pošty a poisťovne UNION na budúcom predaji a kúpe poisťovne.

2021

Január - jún 2021 príprava a implementácia nevyhnutných zmien smerujúcich k zmene akcionára Poštovej poisťovne a k zmene statusu Slovenskej pošty na Viazaného finančného agenta poisťovne v sektore poistenia.

3.7.2021 Prevod 100% akcií Poštovej poisťovne na poisťovňu UNION.