Manažment poisťovne

Predstavenstvo Poštovej poisťovne

Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Koma, PhD., člen predstavenstva

Marinus Johannes Scholten, člen predstavenstva


Dozorná rada

Robert Otto – predseda dozornej rady

Linda Marilyn Phillips – člen dozornej rady

Karen Willemsen – člen dozornej rady