Slovník pojmov

Pojem Vysvetlenie
Poistník Fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
Poistený

Poistený Osoba, na ktorej život, zdravie alebo majetok sa poistenie vzťahuje.

Poistenie Právny vzťah, ktorým sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti a poistník sa zaväzuje platiť poistné.
Poistná zmluva Písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká poistenie.
Poistná doba Doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
Poistné obdobie

Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú je potrebné v stanovených termínoch platiť bežné poistné.

Poistné Odplata za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú je poistník povinný platiť ako protihodnotu za krytie poistného rizika.
Poistná suma Suma dohodnutá v poistnej zmluve na účely stanovenia výšky poistného plnenia.
Poistná udalosť

Náhodná udalosť bližšie špecifikovaná v poistnej zmluve, ku ktorej došlo počas trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie.

Poistné plnenie Plnenie, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť, ak nastala poistná udalosť.
Oprávnená osoba Osoba, ktorej podľa poistnej zmluvy alebo Občianskeho zákonníka vzniká právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.