Informácie o vybavovaní sťažností

Informácie o podávaní sťažností podľa § 792a Občianskeho zákonníka

Ak ste neboli spokojní s kvalitou sprostredkovania poistenia alebo so službami Poštovej poisťovne, a. s. [ďalej aj „poisťovňa“] a chcete nás upozorniť na nedostatky alebo sa podeliť s vašimi návrhmi, môžete nás kontaktovať::

  • písomne na adrese Poštovej poisťovne , a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
  • e-mailom na e-mailovej adrese info@postpo.sk alebo faxovým podaním na čísle 02/59 60 81 55,
  • osobne v sídle Poštovej poisťovne, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, počas celej prevádzkovej doby.

Vašimi podnetmi sa budeme zaoberať a o ich riešení Vás budeme písomne informovať. V sťažnosti je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a tiež je potrebné uviesť, čoho sa domáhate. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, len ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený všeobecne záväzný právny predpis.

Sťažnosti vybavuje príslušný útvar poisťovne spravidla do 30 dní odo dňa ich doručenia. Poisťovňa v rámci vybavenia sťažnosti komplexne vysvetlí svoje stanovisko sťažovateľovi. Ak zistí opodstatnenosť podanej sťažnosti, v oznámení o vybavení sťažnosti uvedie aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku sťažovateľa, poisťovňa ho informuje o ďalších možnostiach riešenia jeho sťažnosti.
Ak sťažnosť smeruje iba proti kvalite sprostredkovania poistenia, poisťovňa ju postúpi na vybavenie subjektu zodpovednému za sprostredkovanie poistenia, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
V odôvodnených prípadoch, najmä ak je na vybavenie sťažností potrebná súčinnosť tretej osoby môže byť lehota na vybavenie sťažností predĺžená na 60 dní, pričom poisťovňa túto skutočnosť písomne oznamuje sťažovateľovi s uvedením dôvodu predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti a predpokladaného termínu vybavenia.

V prípade vzniku sporu je tento možné vyriešiť aj mimosúdnym urovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spory medzi poisťovňou a klientom je možné riešiť aj ďalšou mimosúdnou formou v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je aj poisťovací ombudsman Slovenská asociácia poisťovní s nasledovnými kontaktnými údajmi:

  • pre účely písomnej komunikácie: Slovenská asociácia poisťovní, Poisťovací ombudsman, Drieňová 34, P.O. BOX 51, 820 09 Bratislava 29,
  • pre účely elektronickej komunikácie môžete použiť adresu: ombudsman@poistovaciombudsman.sk.

Zoznam ďalších subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Sťažnosť je možné písomne alebo elektronicky podať aj na orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom, ktorým je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Národná banka Slovenska nemá kompetenciu rozhodovať spory medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi. Bližšie informácie o vybavovaní sťažností Národnou bankou Slovenska nájdete na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.