Náklady na finančné sprostredkovanie

Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie

podľa § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení:

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie za rok 2016

Kód poistného odvetvia Obsah poistného odvetvia PVNFS
B1 Poistenie
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
b) dôchodkové poistenie,
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.
5,98%
B2 Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. -
B3 Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 4,27%
B4 Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie existujúce v Írsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. -
B5 Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne takto akumulované aktíva rozdeliť medzi pozostalých alebo medzi oprávnené osoby po zosnulých, a to tontiny. -
B6 Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. -
B7 Správa skupinových dôchodkových fondov, ktorou sa rozumie správa investícií, najmä aktív kryjúcich rezervy vytvorené pre účely výplaty poistných plnení pri smrti alebo dožití, alebo ak dôjde k prerušeniu alebo skráteniu činnosti, vrátane poistenia zabezpečujúceho zachovanie kapitálu alebo platbu minimálneho úrokového výnosu. -
B8 Operácie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie uvedenými v kapitole 1 hlave 4 knihy IV francúzskeho „poisťovacieho zákonníka“. -
B9 Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. -