Poistenie bývania PostDom

Poistenie rekreačných stavieb, rodinných domov a bytov

O poistení

Poistenie bývania PostDom vám pomôže vykryť náklady, ktoré súvisia s odstraňovaním následkov škôd a s nepredvídateľnými stratami po:

 • víchrici, povodni, požiari, výbuchu plynu, údere blesku, zosuve pôdy, krupobití a iných živelných katastrofických udalostiach
 • vode unikajúcej z vodovodných zariadení
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnom prepadnutím
 • rozbitie skla
 • škode, ktorú spôsobíte iným osobám na území SR
 • možnosť pripoistenia vandalizmu a technických škôd na elektrických zariadeniach patriacich k nehnuteľnosti a elektrospotrebičov domácnosti spôsobených skratom alebo prepätím

Výhody poistenia

 • udržíte si ekonomickú stabilitu v prípade nečakaných finančných výdavkov súvisiacich s poistnou udalosťou - napr. na opravu strechy, vymaľovanie bytu, či náhradu škody inej osobe za dostupnú cenu
 • bez znížených limitov poistného plnenia po požiari, výbuchu, údere blesku, povodniach, víchriciach, zosuve pôdy, krupobití a iných živelných katastrofických udalostiach
 • poistením získate automatickú ochranu poistnej hodnoty nehnuteľnosti pred infláciou
 • v prípade poistenia nehnuteľnosti získate príspevok na náhradné ubytovanie a na skladovanie poistených vecí príslušníkov domácnosti v prenajatých priestoroch v prípade katastrofických poistných udalostí
 • poistenie vašej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe máte bez doplatku

Detaily poistenia

Poistenie rodinného domu sa vzťahuje na:

 • budovu v užívaní, ktorá má platné kolaudačné rozhodnutie na jej užívanie ako rodinný dom,
 • na rozostavanú budovu schválenú stavebným úradom ako výstavba alebo rekonštrukcia rodinného domu,
 • prislúchajúce stavebné súčasti a nezabudovaný stavebný materiál,
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva rodinného domu,
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti nachádzajúcej sa v rodinnom dome a
 • je možné dojednať aj poistenie vedľajších stavieb pri poistenom rodinnom dome

Poistenie bytu sa vzťahuje na:

 • byt v užívaní umiestnený v rámci bytového domu, ktorý má platné kolaudačné rozhodnutie na jeho užívanie ako byt,
 • na rozostavaný byt schválený stavebným úradom ako výstavba alebo rekonštrukcia bytu,
 • príslušenstvo, stavebné súčasti a nezabudovaný stavebný materiál,
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu,
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti nachádzajúcej sa v byte a
 • je možné dojednať aj poistenie nebytového priestoru patriaceho tej istej osobe ako byt (napr. garáž) v bytovom dome

Poistenie rekreačnej stavby sa vzťahuje na:

 • budovu v užívaní, ktorá má platné kolaudačné rozhodnutie na jej užívanie ako rekreačná stavba,
 • na rozostavanú budovu schválenú stavebným úradom ako výstavba alebo rekonštrukcia rekreačnej stavby,
 • prislúchajúce stavebné súčasti a nezabudovaný stavebný materiál,
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva rekreačnej stavby,
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti nachádzajúcej sa v rekreačnej stavbe a
 • je možné dojednať aj poistenie vedľajších stavieb pri poistenej rekreačnej stavbe.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na:

 • zariadenie a vybavenie príslušníkov domácnosti, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje štandardný chod domácnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú príslušníkmi domácnosti

Poistenie bývania PostDom je poistenie majetku v štádiu užívaniav štádiu výstavby. Poistné krytie počas trvania poistenia prechádza z poistenia v štádiu v užívaní do štádia vo výstavbe automaticky po začatí stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Poistné krytie počas trvania poistenia prechádza z poistenia v štádiu vo výstavbe do štádia v užívaní automaticky po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

ZĽAVA za hypotéku v Poštovej banke

ZĽAVA za hypotéku v Poštovej banke k Poisteniu nehnuteľnosti vo výške 15% z ročného poistného. Navyše ZĽAVA 20% ak si zároveň poistíte domácnosť.

Ako sa poistiť?

Na uzatvorenie Poistenia bývania PostDom potrebujete iba preukaz totožnosti - občiansky preukaz alebo pas a tieto informácie:

 • zastavanú plochu rodinného domu / rekreačnej stavby a vedľajšej stavby alebo podlahovú plochu bytu a nebytového priestoru v bytovom dome,
 • rok 1. kolaudácie rodinného domu, v prípade ak bola vykonaná nejaká forma jeho údržby aj rok výmeny strešnej krytiny, komína, vykurovania, rozvodov vody, elektriny a plynu alebo
 • ako dlho trvá prípadná výstavba / rekonštrukcia rodinného domu a dokedy je platné jeho stavené povolenie
 • aká je vzdialenosť rodinného domu od najbližšieho vodného toku [viac alebo menej ako 10 m]
 • či bola nehnuteľnosť za posledných päť rokov zasiahnutá povodňou alebo stúpajúcou spodnou vodou
 • rok postavenia vedľajšej stavby
 • či je rodinný dom / rekreačná stavba podpivničený a koľko má obytných nadzemných podlaží
 • z akých materiálov je rodinný dom / rekreačná stavba postavený [základy, obvodové múry a strecha]
 • adresu miesta poistenia - ak nehnuteľnosť nemá pridelené súpisné číslo, potrebujete číslo parcely, na ktorej sa nachádza a názov katastrálneho územia
 • pri poistení domácnosti aj hodnotu súboru vecí domácnosti vrátane vstavaného nábytku a vstavaných elektrospotrebičov

Odporúčame pri uzatváraní poistenia poznať aj svoje telefónne číslo, e – mailovú adresu a číslo svojho bankového účtu