Poistenie bývania PLUS

predaj ukončený k 15.2.2018 - Radi vám ponúkneme POISTENIE BÝVNIA POSTDOM

O poistení

Poistenie bývania PLUS vám pomôže vykryť náklady, ktoré súvisia s odstraňovaním následkov škôd  a s nepredvídateľnými stratami po:

 • víchrici, povodni, požiari, výbuchu plynu, údere blesku, zosuve pôdy, krupobití a iných živelných katastrofických udalostiach
 • vode unikajúcej z vodovodných zariadení
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnom prepadnutí
 • škode, ktorú spôsobíte iným osobám na území SR
 • technické škody na elektromotoroch spôsobené skratom alebo prepätím

Výhody

 • udržanie si ekonomickej stabilitu v prípade nečakaných finančných výdavkov súvisiacich s poistnou udalosťou - napr. na opravu strechy, vymaľovanie bytu, či náhradu škody inej osobe za dostupnú cenu
 • bez znížených limitov poistného plnenia po požiari, výbuchu, údere blesku, povodniach, víchriciach, zosuve pôdy, krupobití a iných živelných katastrofických udalostiach
 • automatická ochrana poistnej hodnoty nehnuteľnosti pred infláciou
 • príspevok na náhradné ubytovanie príslušníkov domácnosti poistenej nehnuteľnosti a na skladovanie poistených vecí domácnosti v prenajatých priestoroch v prípade katastrofických poistných udalostí
 • bez doplatku za poistenie Vašej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe
 • bez doplatku za praktické doplnkové asistenčné služby k poistenej nehnuteľnosti a k poistenej domácnosti - napr. odomknutie zabuchnutých dverí, vyhľadanie vhodného poskytovateľa stavebných prác pri rekonštrukcii alebo havarijnej situácii, starostlivosť o domáce zvieratá
 • spoluúčasť 15 € patrí k najnižším na poistnom trhu

Detaily

Poistenie rodinného domu sa vzťahuje na:

 • budovu, ktorá má platné kolaudačné rozhodnutie na jej užívanie ako rodinný dom a jej prislúchajúce stavebné súčasti, oplotenia, chodníky a spevnené plochy
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva rodinného domu a

 

Poistenie bytu sa vzťahuje na:

 • byt umiestnený v rámci bytového domu, ktorý má platné kolaudačné rozhodnutie na jeho užívanie ako byt, vrátane príslušenstva a stavebných súčastí
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu a

 

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na:

 • zariadenie a vybavenie príslušníkov domácnosti, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje štandardný chod domácnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú príslušníkmi domácnosti

Ako sa poistiť

Na uzatvorenie Poistenia bývania PLUS potrebujete iba preukaz totožnosti - občiansky preukaz alebo pas a tieto informácie:

 • zastavanú plochu rodinného domu alebo podlahovú plochu bytu
 • rok 1. kolaudácie rodinného domu, v prípade vykonanej údržby aj rok výmeny strešnej krytiny, komína, vykurovania, rozvodov vody, elektriny a plynu
 • aká je vzdialenosť rodinného domu od najbližšieho vodného toku [viac alebo menej ako 10 m]
 • či bola nehnuteľnosť za posledných päť rokov zasiahnutá povodňou alebo stúpajúcou spodnou vodou
 • či je rodinný dom podpivničený a koľko má obytných nadzemných podlaží
 • z akých materiálov je rodinný dom postavený [základy, obvodové múry a strecha]
 • adresu miesta poistenia - ak nehnuteľnosť nemá pridelené súpisné číslo, potrebujete číslo parcely, na ktorej sa nachádza a názov katastrálneho územia
 • pri poistení domácnosti aj hodnotu zariadenia a vybavenia domácnosti
 • svoje číslo účtu