Poistenie schopnosti splácať pôžičku - ZINC

Vyhnite sa obavám zo splácania pôžičky od Zinc Euro, a.s.

O poistení

Poistenie schopnosti splácať pôžičku – Zinc chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú strata zamestnania a následná nezamestnanosť, pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie.

Poistenie schopnosti splácať pôžičku môžete uzatvoriť k pôžičkám od spoločnosti Zinc Euro, a.s.

Poistenie sa uzatvára na celú dobu splácania pôžičky.

Možnosti poistenia

Na výber máte tri súbory poistenia:

 • súbor poistenia A – je určený na krytie pôžičky pre prípad úmrtia, invalidity od 70% a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní.
 • súbor poistenia B – okrem rizík uvedených v súbore A pokrýva aj stratu zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní.
 • súbor poistenia C – je určený na krytie pôžičky pre prípad úmrtia následkom úrazu.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie v súbore A a B je pre vás určené, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • nemáte ešte 63 rokov,
 • nepoberáte starobný dôchodok a ani ste o jeho priznanie nepožiadali,
 • nepožiadali ste o priznanie invalidného dôchodku a ani nemáte zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,
 • nie ste aktuálne práceneschopný.

Pre poistenie v súbore C platia nasledovné podmienky:

 • máte aspoň 63 rokov, alebo

nespĺňate niektorú z podmienok pre súbor A a B.

Poistné plnenie

Po doručení všetkých potrebných podkladov a splnení podmienok pre vznik nároku na poistné plnenie vám vyplatíme poistné plnenie pre jednotlivé poistné riziká nasledovne:

 • pri strate vášho zamestnania a následnej nezamestnanosti minimálne 30 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach. Aby mohlo byť vyplatené poistné plnenie, právny dôvod straty zamestnania [výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru] musí nastať po uplynutí 30 dní od začiatku poistenia.  Poistné plnenie sa rovná splátkam pôžičky, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania nezamestnanosti. Prvú splátku poistného plnenia vyplatíme za mesiac, v ktorom budete 30. deň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z jednej poistnej udalosti straty zamestnania a následnej nezamestnanosti uhradíme maximálne 12 splátok pôžičky,
 • pri pracovnej neschopnosti minimálne 30 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach. Poistné plnenie sa rovná splátkam pôžičky, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti. Prvú splátku poistného plnenia uhradíme za mesiac, v ktorom budete 30. deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti. Z jednej poistnej udalosti pracovnej neschopnosti uhradíme maximálne 12 splátok pôžičky, 
 • pri invalidite vyplatíme poistné plnenie vo výške nesplatenej časti pôžičky ku dňu priznania invalidity posudkovým lekárom,
 • pri úmrtí vyplatíme poistné plnenie vo výške nesplatenej časti pôžičky ku dňu úmrtia.

Ako sa poistiť?

Poistenie získate jednoducho: požiadajte o poistenie cez Žiadosť o poistenie a následne na základe Pristúpenia k poisteniu schopnosti splácať pôžičku priamo pri vybavovaní pôžičky od Zinc Euro, a.s.