Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

Vyhnite sa obavám zo splácania úveru na bývanie.

O poistení

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie.

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie môžete uzatvoriť  k úveru „Užitočné bývanie“ od Poštovej banky .

Poistenie sa uzatvára na celú dobu splácania úveru na bývanie.

Možnosti poistenia

Na výber máte dva súbory poistenia:

  • Základný súbor poistenia vzťahuje sa na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity.
  • komplexný súbor poistenia – okrem rizík uvedených v základnom súbore pokrýva aj pracovnú neschopnosť.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie je pre vás určené, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • nie ste starší ako 54 rokov,
  • nie ste invalidný dôchodca ani ste oň nepožiadali,
  • nemáte zníženú pracovnú schopnosť o viac ako 40 %,
  • netrpíte alebo ste netrpeli v minulosti niektorou z uvedených chorôb, porúch alebo ťažkostí: psychická porucha, epilepsia, infarkt myokardu, kardiomyopatia [ochorenie srdca, ktoré vedie k srdcovej nedostatočnosti a k poruche srdcového rytmu], trombóza, diabetes mellitus [cukrovka], ischemická choroba dolných končatín alebo srdca, angina pectoris, ateroskleróza, cievne choroby mozgu, pľúcna embólia, zhubný novotvar [nádor], rakovina, ochrnutie, HIV/AIDS, Crohnova choroba, choroby pečene, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, choroby centrálnej nervovej sústavy [mozog, miecha], skleróza multiplex, chronické ochorenie obličiek, encefalitída, astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a  priedušiek, chronické ochorenie pankreasu [podžalúdkovej žľazy],
  • nie ste aktuálne práceneschopný,
  • za posledných 12 mesiacov ste neboli práceneschopný nepretržite dlhšie ako 30 dní,
  • neboli ste alebo nie ste závislý na omamných, psychotropných látkach, alkohole alebo hráčstve.

Poznámka:
Ak začnete poberať starobný dôchodok počas poistenia, vaše poistenie sa bude vzťahovať len na riziko úmrtia.

Poistné plnenie

Po doručení všetkých potrebných podkladov a splnení podmienok pre vznik nároku na poistné plnenie vyplatíme poistné plnenie pre jednotlivé poistné riziká takto:

  • pri pracovnej neschopnosti dlhšej ako 60 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach.  Poistné plnenie sa rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti. Prvú splátku poistného plnenia uhradíme za mesiac, v ktorom  budete 60. deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti. Z jednej poistnej udalosti pracovnej neschopnosti a z jednej Zmluvy o úvere na bývanie uhradíme maximálne 12 splátok úveru, 
  • pri invalidite vyplatíme poistné plnenie vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu priznania invalidity posudkovým lekárom,
  • pri úmrtí vyplatíme poistné plnenie oprávnenej osobe vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu úmrtia.

Ako sa poistiť

Ak spĺňate podmienky na uzavretie poistenia, získate ho jednoducho, bez zbytočných formalít - požiadaním priamo na Zmluve o úvere na bývanie.

Ak už máte úver na bývanie  a pre poistenie sa rozhodnete až neskôr, nič nie je stratené. O poistenie môžete požiadať dodatočne do 6 mesiacov v pobočke Poštovej banky.