Poistenie schopnosti splácať úver - SSD

Vyhnite sa obavám zo splácania spotrebiteľského úveru od Silverside, a. s.

O poistení

Poistenie schopnosti splácať úver – SSD chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú strata zamestnania a následná nezamestnanosť, pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie.

Poistenie schopnosti splácať úver môžete uzatvoriť k spotrebiteľským úverom od Silverside, a. s.

Poistenie sa uzatvára na celú dobu splácania úveru.

Možnosti poistenia

Na výber máte dva súbory poistenia:

  • základný súbor poistenia – vzťahuje sa na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity a pracovnej neschopnosti.
  • komplexný súbor poistenia – okrem rizík uvedených v základnom súbore pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie je pre vás určené, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • nie ste starší ako 62 rokov,
  • nemáte pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa právnych predpisov o sociálnom poistení, nemáte zmenenú pracovnú schopnosť a/alebo nie ste žiadateľom o invalidný dôchodok,
  • netrpíte alebo netrpeli ste v minulosti niektorou z uvedených chorôb, porúch alebo ťažkostí: psychická porucha, epilepsia, astma, infarkt myokardu, kardiomyopatia [ochorenie srdca, ktoré vedie k srdcovej nedostatočnosti a k poruche srdcového rytmu], trombóza, diabetes mellitus [cukrovka], ischemická choroba dolných končatín alebo srdca, angina pectoris, ateroskleróza, cievne choroby mozgu, pľúcna embólia, zhubný novotvar [nádor], rakovina, ochrnutie, HIV/AIDS, Crohnova choroba, choroby pečene, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, choroby centrálnej nervovej sústavy [mozog, miecha], skleróza multiplex, chronické ochorenie obličiek, encefalitída, chronická obštrukčná choroba pľúc a priedušiek, chronické ochorenie pankreasu [podžalúdkovej žľazy],
  • nie ste aktuálne alebo neboli ste v minulosti závislý od omamných, psychotropných látok, alkoholu alebo hráčstva,                  
  • nie ste aktuálne v Pracovnej neschopnosti.

Poznámka:
Ak uzatvárate poistenie a zároveň poberáte starobný dôchodok, resp. začnete poberať starobný dôchodok počas poistenia, vaše poistenie sa bude vzťahovať len na riziko úmrtia.

Poistné plnenie

Po doručení všetkých potrebných podkladov a splnení podmienok pre vznik nároku na poistné plnenie vyplatíme poistné plnenie pre jednotlivé poistné riziká takto:

  • pri strate vášho zamestnania a následnej nezamestnanosti minimálne 60 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach. Aby mohlo byť vyplatené poistné plnenie, právny dôvod straty zamestnania [výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru] musí nastať po uplynutí 90 dní od začiatku poistenia.  Poistné plnenie sa rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania nezamestnanosti. Prvú splátku poistného plnenia vyplatíme za mesiac, v ktorom budete 60. deň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z jednej poistnej udalosti straty zamestnania a následnej nezamestnanosti uhradíme maximálne 12 splátok úveru,
  • pri pracovnej neschopnosti minimálne 30 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach. Poistné plnenie sa rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti. Prvú splátku poistného plnenia uhradíme za mesiac, v ktorom budete 30. deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti. Z jednej poistnej udalosti pracovnej neschopnosti uhradíme maximálne 12 splátok úveru, 
  • pri invalidite [min. 70 % zníženie pracovnej schopnosti] vyplatíme poistné plnenie vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu priznania invalidity posudkovým lekárom,

pri úmrtí vyplatíme poistné plnenie oprávnenej osobe vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu úmrtia.

Ako sa poistiť?

Ak spĺňate podmienky, poistenie získate jednoducho a to požiadaním o poistenie cez Žiadosť o zabezpečenie poistenia schopnosti splácať úver a následne na základe uzatvorenia Zmluvy o zabezpečení poistenia schopnosti splácať úver priamo pri vybavovaní úveru od Silverside, a. s.