Poistenie schopnosti splácať úver

Vyhnite sa obavám zo splácania úveru.

O poistení

Poistenie schopnosti splácať úver chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú strata zamestnania a následná nezamestnanosť, pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie.

Poistenie schopnosti splácať úver môžete uzatvoriť  k úverom od Poštovej banky.

Poistenie sa uzatvára na celú dobu splácania úveru.

Možnosti poistenia

Na výber máte dva súbory poistenia:

 • základný súbor poistenia – vzťahuje sa na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity a pracovnej neschopnosti.
 • komplexný súbor poistenia – okrem rizík uvedených v základnom súbore pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.

Pre koho je poistenie určené

Poistenie je pre vás určené, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • nie ste starší ako 62 rokov,
 • nie ste invalidný dôchodca,
 • nemáte zníženú pracovnú schopnosť o viac ako 40 %,
 • netrpíte alebo ste netrpeli v minulosti niektorou z uvedených chorôb, porúch alebo ťažkostí: psychická porucha, epilepsia, astma, infarkt myokardu, trombóza, diabetes mellitus [cukrovka], ischemická choroba dolných končatín alebo srdca, angina pectoris, ateroskleróza, cievne choroby mozgu, pľúcna embólia, zhubný novotvar [nádor], rakovina, ochrnutie, HIV/AIDS, Crohnova choroba, choroby pečene, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, chronické ochorenie obličiek, encefalitída, chronická obštrukčná choroba pľúc a dýchacích orgánov, chronické ochorenie pankreasu,
 • nie ste aktuálne práceneschopný.

Poznámka:

Ak uzatvárate poistenie a zároveň poberáte starobný dôchodok, resp. začnete poberať starobný dôchodok počas poistenia, vaše poistenie sa bude vzťahovať len na riziko úmrtia.

Poistné plnenie

Po doručení všetkých potrebných podkladov a splnení podmienok pre vznik nároku na poistné plnenie vyplatíme poistné plnenie pre jednotlivé poistné riziká takto:

 • pri strate vášho zamestnania a následnej nezamestnanosti dlhšej ako 60 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach. Aby mohlo byť vyplatené poistné plnenie, právny dôvod straty zamestnania [výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru] musí nastať po uplynutí 90 dní od začiatku poistenia.  Poistné plnenie sa rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania nezamestnanosti. Prvú splátku poistného plnenia vyplatíme za mesiac, v ktorom budete 60. deň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z jednej poistnej udalosti straty zamestnania a následnej nezamestnanosti a z jednej Zmluvy o úvere uhradíme maximálne 6 splátok úveru,
 • pri pracovnej neschopnosti dlhšej ako 60 po sebe nasledujúcich dní sa poistné plnenie vypláca v splátkach.  Poistné plnenie sa rovná splátkam úveru, ktorých splatnosť pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti. Prvú splátku poistného plnenia uhradíme za mesiac, v ktorom  budete 60. deň v nepretržitej pracovnej neschopnosti. Z jednej poistnej udalosti pracovnej neschopnosti a z jednej Zmluvy o úvere uhradíme maximálne 6 splátok úveru, 
 • pri invalidite vyplatíme poistné plnenie vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu priznania invalidity posudkovým lekárom,
 • pri úmrtí vyplatíme poistné plnenie oprávnenej osobe vo výške nesplateného úveru [bez úrokov] ku dňu úmrtia.

Ako sa poistiť

Ak spĺňate podmienky, poistenie získate jednoducho, bez zbytočných formalít požiadaním priamo na Zmluve o úvere.

Ak už máte pôžičku a pre poistenie sa rozhodnete až neskôr, nič nie je stratené. O poistenie môžete požiadať dodatočne na pošte alebo v pobočke Poštovej banky.